سفر “الهام علی اف” به عربستان در سایه سکوت خبری صداوسیما

سفر “الهام علی اف” به عربستان در سایه سکوت خبری صداوسیما

مراکز خبری عمده کشور صورت نگرفت بلکه حتی خبر آن نیز از اخبار صداوسیما پخش نشد.این دیدار بدون برنامه قبلی و در راستای یارگیری عربستان از کشورهای اسلامی منطقه تقویت حمایت از سلفی گری صورت گرفت.به نظر می رسد با توجه به رویکرد جدید عربستان در شناسایی و همکاری با…