تلاش برای فعال کردن گسل های قومی در دانشگاه صنعتی ارومیه

تلاش برای فعال کردن گسل های قومی در دانشگاه صنعتی ارومیه

 سید جواد میری منیق عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که روز دوشنبه میهمان دانشگاه صنعتی ارومیه بود تا پیرامون حقوق اقوام و بررسی عملکرد دولت در حوزه اقوام به بحث و تبادل نظر با دانشجویان بپردازد. به گزارش آذریها به نقل از «نسل برهان» میری طی…