نورزتان پیروز نورزتان پیروز

انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

۲۴ خرداد, ۱۳۹۵
انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

«ینی مساوات» ، قلی محرملی گفت : « ماه رمضان در تمامی کشورهای اسلامی با شور و هیجان فراوانی همراه است. جمهوری آذربایجان نیز ، کشوری اسلامی است و انعکاس ماه رمضان در برنامه های تلویزیونی هیچ قباحتی نباید داشته باشد.»

قلی محرملی افزود:

« برنامه های ماه رمضان برنامه هایی تربیتی است و فهم انسان ها و  اخلاقشان را پرورش می دهد. اگر نمی توانیم شیوه های خوبی برای تاثیرگذاری در فهم انسان ها ابداع کنیم، دستکم باید افکاری را در اسلام بیان می شود و حاضر و آماده است، به مردم ارایه کنیم.»

قلی محرملی با اشاره به عدم تبلیغ صحیح دین در جمهوری باکو افزوده است :

« در جامعه ما، دین به درستی تبلیغ نمی شود. به همین علت نیز سطح معرفت دینی انسان ها خیلی پایین است. درباره دین اسلام، نه صرفا در ماه رمضان و عید قربان ، بلکه هر روز باید گفتگو کنیم  و در عید رمضان نیز بطور ویژه و گسترده درباره اسلام برنامه پخش کنیم.»

این کارشناس تلویزیونی افزود : «  در جامعه ما، بخصوص در بحران معنوی کنونی،  نوعی تشویش معنوی پنهان وجود دارد. به نظر من، ماه رمضان برای هدایت شدن به راه الهی ، یک فرصت است.»

فاضل مصطفی، نماینده (دارای گرایش سیاسی متمایل به ترکیه) نیز گفت : « متاسفانه سال هاست که در این زمینه کاری انجام نمی شود. تا پنج – شش سال قبل شبکه  تلویزیونی «خزر» و «شبکه اجتماعی» گام هایی را در این راستا بر می داشتند. اما، اکنون این اقدامات بطور کامل متوقف شده اند».