روایت نشریه ملانصرالدّین از «نظامی‌گنجوی»

۲۵ خرداد, ۱۴۰۱
روایت نشریه ملانصرالدّین از «نظامی‌گنجوی»

تا زمانی که «سیاست تحریف و مصادره» آغاز نشده بود، اسناد بسیاری را می‌توان از واقعیت فرهنگ ایرانزمین بدون حجاب جعلیات پانترکی و قومگرایانه یافت. از جمله صفحه‌ای از مجله ملانصرالدین که درباره نظامی گنجوی مطلبی نوشته است. مجله ملانصرالدین از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۷ به زبان ترکی آذربایجانی و رسم‌الخط رایج فارسی منتشر می‌شد:
«ای جماعت، این گنبد عظم مقبره شاعر مشهور، نظامی گنجوی است. اثر مرحوم به نام «پنج گنج» از ارکان و بنیان های ادبیات فارسی است. افزون بر این بیش از ۲۰ هزار غزل و قصیده سروده است که بیشتر آنها گم شده است. خمسه از طرف موسیو شارمو به فرانسه ترجمه شده است. مرحوم اصالتا اهل قم بود و در گنجه به شهرت رسیده است. نام شیخ ابومحمد الیاس بن یوسف بن موبد بود.در سال ۵۹۱ و به روایتی در ۶۰۶ در سن ۸۵ سالگی وفات یافته است. در حالی که پادشاهان زمانش به مرحوم احترام زیادی قائل بودند کسی را به جز شعرا مدح نکرده است. من پیشنهاد میکنم که این زیارتگاه که موجب افتخار گنجه است از زیارت گوسفندان رها کنیم».