خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴
خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

عساکره توسط شهروندان پرداخت شده است.
به گزارش آذریها یونس عساکره دست فروش عرب زبانی بود که در اهواز خودکشی کرد. چند روز پس از آن در پی تعارضات سیاسی با سعودیها، گروههای و لابی های وابسته به اسرائیل و عربستان مانند لیبرالهای تقاطع،مهدی جلالی تهرانی، مهدی خلجی، بی بی سی و… ایرانیان را به دلیل دفاع از حقوق خود به عرب ستیزی متهم کردند. ولی این در واقع یک پروژه سیاسی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی به نفع عربستان بود.
حال معلوم نیست که چطور ملت نژادپرست ایران به زعم آنها با جمع آوری کمک به بازمانده های عساکره کمک می کنند اما مدعیان عرب ستیزی ایرانیها از دولهای عربی پول می گیرند!