پاپ کشتار ارامنه عثمانی را « نسل کشی »دانست

۲۳ فروردین, ۱۳۹۴
پاپ کشتار ارامنه عثمانی را « نسل کشی »دانست

کرد.
رهبر کاتولیک‌های جهان که پیش از برگزیده شدن به سمت پاپ و از زمان حضورش به عنوان سراسقف کلیسای بوئنوس آیرس روابط نزدیکی با جامعه ارمنی دارد، ضمن دفاع از بکارگیری لفظ “نسل‌کشی” در مورد این کشتارگفته است که این وظیفه اوست تا یاد مردان، زنان، کودکان، و افرادی را که “بدون هرگونه منطقی” به قتل رسیدند، گرامی بدارد.
ترکیه اتهام کشتار وسیع ارامنه را می پذیرد اما از آن با عنوان کشتار،تحجیر و تبعید ارامنه یاد می کند که طی حوادث جنگ اول جهانی رخ داد. اصلاح نسل کشی یا ژنوساید برای بخشی از جامعه سیاسی ترکیه حساسیت برانگیز است. با این وجود بسیاری از روشنفکران سکولار این کشور مسئله ارامنه به عنوان یک نسل کشی را می پذیرند.