رییس دیاسپورای تالشان
شبکه سحر مستند حیدر علیُف را پخش کند تا باکو نتواند نسل جوان را فریب بدهد!

۱۰ آذر, ۱۴۰۱
شبکه سحر مستند حیدر علیُف را  پخش کند تا باکو نتواند نسل جوان را فریب بدهد!

اسماعیل شعبان، عضو ” شورای اقوام” ریاست جمهوری روسیه و از روسای جمعیت دیاسپورای تالشان در روسیه می گوید علت اصلی ترس و نگرانی باکو از مستند “حیدر علی اف” که باکو محرمانه از تهران خواستار عدم پخش آن از شبکه سحر شده است، افشاء شدن چهره دروغین پان ترکیسم و آذربایجانگرایی حیدر علی اف و وابستگانش است.
اسماعیل شعبان گفت: باکو نه تنها برای پخش نشدن مستند حیدر علی اف، در سطح وزارت خارجه از تهران درخواست می کند، بلکه مقامات باکو حتی حاضرند مبالغ کلانی پول بدهند که این مستند پخش نشود. زیرا این، علت خیلی مهمی برای آنها دارد. چرا کسانی که دائم شعار ترک – ترک سر داده و ترک گرایی کرده اند و پان ترکیسم را ترویج کرده اند، کرد بودن خودشان مشخص خواهد شد. آن هم کردهای بی دین و کردهای بی وطن که تحت تاثیر برخی قدرتهای اجنبی قرار دارند تا میان دولتهای مسلمان تفرقه و جنگ بیاندازند و کشورهای اسلامی را تجزیه کنند. علت تلاطم حاکمان باکو برای پخش نشدن مستند حیدر علی اف همین است. مساله ایدئولوژی و دروغ پان ترکیسم مقامات باکو در میان است.
اسماعیل شعبان گفت: این موضوع را که حیدر علی اف از زمان شوروی از عناصر اصلی هماهنگ کننده برای تاسیس پ.ک.ک. بوده است، در جمهوری آذربایجان همه می دانند و در مستند حیدر علی اف هم این موضوع به روشنی و با اسناد و مدارک بیان می شود. انسان مطلع و با معلوماتی همچون مرحوم محمد فلی اف، دادستان پیشین جمهوری آذربایجان در این مستند دانسته ها و اسناد موجود درباره حیدر علی اف را بیان کرده است. حکومت باکو از باز شدن تاریخ حقیقی حیدر علی اف نگران است و به انحاء مختلف مانع آن می شود. البته ملت خیلی از این مسایل را می داند. ملت جمهوری آذربایجان جامعه بیسوادی نیست و همه چیز را می داند. اما ملت چه می تواند بکند؟ می بینید که حکومت طایفه بی رحم علی اف که حاکمیت را در جمهوری آذربایجان غصب کرده است، با چه ظلم های فجیعی مردم را سرکوب می کند!
رییس دیاسپورای تالشان در روسیه افزود: مصلحت در پخش شدن مستند حیدر علی اف برای بازگو شدن واقعیت ها است تا این طایفه نتواند نسل جوان را فریب بدهد.