آغاز بکار وبسایت دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیتهای دینی

۱۳ اسفند, ۱۳۹۳
آغاز بکار وبسایت دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیتهای دینی

 را بازتاب خواهد داد. گفتنی است «انسجام» به مجموعه سیاست هایی از جمله ادغام اشاره می شود که در نهایت همگرایی و یگانگی را مد نظر دارد.

علی یونسی در سفری که در پائیز گذشته به تبریز داشت ، هر گونه تبعیض در خصوص آذریها را ردّ کرده و چنین ادعاهایی را محصول توهم عده ای عوامل وابسته دانسته و خواستار برخورد با جریان های قومیت گرایی شده بود که قصد ایجاد نفاق در کشور را دارند:

« عده‌ای تلاش می‌کنند که بگویند آذربایجان مورد تبعیض واقع می‌شود و باید جلوی این افراد گرفته شود تا آزادانه نتوانند جوانان را اغفال کنند».