چه خبر از پارلمان آذربایجان در تبعید!

۲۸ مرداد, ۱۳۹۴
چه خبر از پارلمان آذربایجان در تبعید!

از احمد اوبالی، علیررضا قزوین زاده (اردبیلی) ، محمد مشتاق (واسط میت)، عبدالامیر جوانشیر و… بود.

اکنون پس از گذشت دو سال از تاسیس چیزی که آن را پارلمان می نامیدند، هیچ خبری از آن نیست. گویی عادت همیشگی پان ترکیست جمع شدن در یک اتاق و گرفتن عکس یادگاری با عنوانین پر طمطراق می باشد. برخی معتقدند که تکیه به عوامل سرویس های اطلاعاتی باکو مانند رفعت مراداُف و اقبال آقازاده باعث چنین مضحکه هایی می شود.