انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

۲۴ آذر, ۱۳۹۳
انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

در خصوص ترکیه، ترکمن های عراق، سیاست ایران در قره باغ،ادبیات و فولکور محلی آذربایجان، بررسی افکار و اندیشه های محمد جواد هیات و معرفی کتاب دومین شماره خود را عرضه کرده است.
پرونده ویژه شماره اخیر نیز به مسئله فرقه دموکرات پیشه وری اختصاص دارد که به دلیل تقارن زمانی با سالروز نجات آذربایجان در 21 آذر 1325 حایز اهمیت است.