شکست برنامه حمایت از داعش در ارومیه

۲۴ مهر, ۱۳۹۳
شکست برنامه حمایت از داعش در ارومیه

قرار گرفته بودند در خیابان خیام جمع شدند و شعار های “حمایت از داعش” و “ترکیه” سر دادند
عدم استقبال مردم ارومیه از این نفرت پرافکن های قوم گرای پانترک باعث شد این تجمع ساعتی طول نکشد.
بعد از این آبرو ریزی توسط گروهک پانترکیسم خواستند شکست خود را با پخش های عکس های غیر واقعی و نا مربوط به امروز جبران کنند
ترکیه که دست خود در منطقه و جهان به حمایت از تروریسم رو شده است با فعال کردن عناصر خود در داخل ایران میخواهند نا امنی به وجود بیاورد.

 

پخش تصاویر جعلی توسط سایت های ضد آذربایجانی

 

خیابان های خلوت ارومیه و بی توجهی مردم به فراخوان حامیان داعش

پخش تصاویر جعلی و غیر مربوط به ارومیه توسط پیچ های پانترکیسم