حمایت نفرت پرافکن های قوم گرا و نماینده های ترکیه از داعش

۱۶ مهر, ۱۳۹۳
حمایت نفرت پرافکن های قوم گرا و نماینده های ترکیه از داعش

رذالت و بیشرمی بیش از این ممکن نیست که زن و مرد و کودک غیر نظامی شهری چون کوبانی توسط داعش سلاخی شود و ترکیه که تنها مرز زمینی برای نجات اینها دارد راه هر گونه کمک را ببندد. اسماعیل صافی، نماینده استانبول در مجلس ترکیه (از حزب عدالت و توسعه) خطاب به تظاهرکنندگان کرد:
زبان شما وحشیها را داعش بلد است. می گویند «از پس بی دین، بی ایمان بر می آید (دینسیز حقیندن ایمانسیز گلیر)».


توهین نماینده ترکیه به مردم بی دفاع کوبانی

 

 

حمایت قوم گرایان پانترکیسم در ترکیه از تروریست های داعش