نگاهی به کتاب فصل های تاریکی

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۱
نگاهی به کتاب فصل های تاریکی

 به بازتاب اثرات،اخبار و تاثیرات این حادثه تاریخی در ادبیات فارسی پرداخته است.ولی نباید پنداشت که حوزه پرداخت این اثر محدود به ادبیات می باشد.در این اثر می توان تاریخچه ای از بخش هایی از تاریخ دوران قاجار و سابقه ای از دست اندازی های روس به مرزهای شمالی ایران را یافت.در فصل نخست که به تاریخ مختصر جنگ های روس با ایران پرداخته است به مسائلی چون پیشینه روابط متخاصمانه روس با ایران،وصیت نامه منسوب به پتر کبیر،اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در عصر قاجار،انعقاد قراردادهای ننگین،نقش فقهای شیعه در جنگ ها،لشکر کشی آقامحمدخان به گرجستان و… اشاره گردیده.فصل دوم به روایت های نظامی گنجه ای و خاقانی شروانی، دو شاعر بزرگ قفقاز از برخورد های نخستین روس ها با ایرانیان قفقاز در سده های میانه پرداخته است…این کتاب در نه فصل به بسیاری از رویدادهای کم تر پرداخته شده اشاره دارد و مطالعه آن علاوه بر آگاهی های ادبی بر اطلاعات تاریخی خواننده از رویدادهای قفقاز و روند جدا شدن این سرزمین ها از مام میهن خواهد افزود.

گزینش نام این اثر با زیرکی و هوشمندی همراه بوده است و عبارت “جنگ های روس با ایران” ترجیح داده شده است که نمایانگر واقعیت تاریخی مهمی به نام استعمار و امپریالیسم روس می باشد.

کتاب فصل های تاریکی در 248 رویه از سوی انتشارات تمدن ایرانی در سال جاری منتشر شده است.

به چنگ دیو ستم ضجه می زند قفقاز:

هنوز در رگ من،خون سرخ ایران است