آذربایجان را درست بنویسید

۲۴ شهریور, ۱۳۹۱
آذربایجان را درست بنویسید

 

 پسوند مکانی است به معنی جایگاه مانند: زنگان، سمنگان، گاوگان، دهخوارگان، ورزگان(ورزقان)،گلپایگان، گریگان و سیرگان و … همچنین است «آتورپاتگان» و شکل دگرگون شده آن «آذربایگان» که سرزمینی است منتسب به آذر (آتش). آتشکده های عدیده در آذربایگان مانند آتشکده باکو، آتشکده آذرگشسب و آتشکده تبریز و غیره نیز موید همین مطلب است.واژه «آذربُد » ( آتورپات ) و آذر –  پادگان (پاتگان) ریشه در «آتورپاتگان» پهلوی دارد که در اثر کثرت استعمال به آذرآبادگان بدل شده است  .

اعراب تلفظ چهار حرف (گ-ژ-چ-پ) نمی توانستند، لذا «گ» را «ج» خوانده اند و «آذربایگان» را «آذربایجان» نوشته اند.مورخین دوران باستان اعم از مورخین یونانی و رومی مانند «استرابون» و «گزنفون»، «پلیپ»، «دیودور سیسیلی» و دیگران نیز «آتورپاتن» نوشته اند.

صرف نظر از وجه تسمیه واژه «آذربایگان»، املای آن با «ذ» صحیح است. همه مورخین و جغرافی نویسان قرون اولیه اسلامی «آذربایجان» را با رسم الخط عربی با «ذ» و به شکل «آذربایجان» نوشته اند.

ابن اثیر،یاقوت حموی، ابن واضح یعقوبی، مسعودی، طبری، الفخری و دیگران همگی «آذربایجان» را  با «ذ» نوشته اند. در هیچیک از متون تاریخی «آذربایجان» با «ز»  نوشته نشده است.

حال چگونه است که همین واژه با املای غلط به شکل «آزِربایجان» درسایت های اینترنتی وتلویزیون های ماهوارهای پان ترکیستی که هدفی جزجعل وتحریف ووارونه گویی ندارندنوشته ومنتشرمیشود؟ آیا یک دانش آموز دبستانی که واژه «آذربایجان» را با «ذ» آموخته است حق نداردجاعلین ودروغگویان را مورد بازخواست و سوال قرار دهد؟ و آیا املای غلط نوشتنِ یک واژه و در معرض دید عموم قرار دادن آن توهین به آگاهی عمومی جامعه تلقی نمی شود؟

و اگر هدف از این کار ناصواب، معرفی واژه «آذربایجان» به عنوان یک واژه ترکی- آلتایی باشد همانا مصداق آب در هاون کوبیدن است چه آنکه واژه «آذربایگان» ریشه در زبان ایرانی(پهلوی و اوستایی) دارد. لیکن آنچه مبرهن است اینکه «آذربایجان» را «آزِربایجان» نوشتن و خود را مضحکه خاص و عام کردن کار خردمندان نیست.