نماینده مجلسی که وحدت ملی را تخریب می‌کند ،از وکالت معزول است

۱ شهریور, ۱۳۹۱
نماینده مجلسی که وحدت ملی را تخریب می‌کند ،از وکالت معزول است

 فغان می‌کنند وسینه می‌چاکند. هر آن کس که امکان حضور در منطقه دارد به یاری آسیب‌دیدگان می‌شتابد وآنکه امکان حضور نداردبه ارسال کمک‌های نقدی وجنسی و اهدای خون اکتفا می‌کند مصداق آنکه :« چو عضوی به درد آورد روزگار _دگر عضوها را نماند قرار »

در چنین وانفسایی است که ناگهان صدای نا مبارکی از خانه ملت به گوش می‌رسد :« چرا صداوسیما و رئیس جمهوری عزای عمومی اعلام نکردند. اگر این حادثه در سمنان یا شاهرود رخ می‌دادعزای عمومی اعلام نمی‌کردند؟!!»

تعجب نکنید،این سخنان نه از سوی تلویزیون‌های ماهواره‌ای تجزیه طلب و سایت‌های اینترنتی قوم گراکه با امکانات و القائات بیگانگان به

راه افتاده و هدفی جزبر هم زدن وحدت ملی و تمامیت ارضی مملکت ندارند،بلکه بر زبان یکی از نمایندگان مجلس جاری می‌شود !!. آری او کسی نیست جز«نادر قاضی پور»نماینده ارومیه درمجلس شورای اسلامی.

چنین سخنان غیرمسئولانه و تفرقه‌افکنانه در حالی بیان می‌شود که مردم ایران‌دوست سمنان و شاهرود نیزبه مانند همه ایرانیان در غم هم‌میهنان آذری خود خون گریه می‌کنند. مفهوم نا مبارکی که ازچنین سخنان منزجر کننده متبادر می‌شود این است که :« دولت

و حاکمیت بین مردم سمنان و آذربایجان تفاوت و تبعیض قایل است!!! »و این دقیقاً همان معنایی است که تجزیه طلبان و دشمنان ملک و ملت قصد القای آن را دارند. یعنی تخریب و بر هم زدن وحدت و وفاق ملی.

آقای «نادرقاضی پور»می‌تواند از تریبون مجلس استفاده نموده و پیشنهاد کند به مناسبت زلزله آذربایجان یک یا چند روز عزای عمومی اعلام شود اما نمی‌تواند سخنان ناسنجیده و تفرقه‌افکنانه به زبان براند و مردم شریف سمنان و شاهرود را در مقابل مردم ایران‌دوست آذربایجان قرار دهد. چنین قیاسی اساساً قیاس مع الفارق است.

«نادرقاضی پور»که سوگند نمایندگی خود را به قرآن کریم و قانون اساسی ادا نموده،فراموش کرده است که در جای جای قانون اساسی برتمامیت ارضی و وحدت و وفاق ملی تأکید شده است. بدیهی است اظهارات اخیر آقای قاضی پوربرخلاف سوگند نمایندگی اوونقض غرض آشکار است.

پرواضح است که مردم شریف و ایران‌دوست ارومیه از سخنان غیرمسئولانه اوتبری می‌جویند چه آنکه مردم ارومیه به او وکالت نداده اند تا از تریبون مجلس در جهت امیال و افکارقوم گرایانه وهجمه به وحدت ملی استفاده کند.

و اما از منظر حقوقی : وکالت صرفاً در نفس موضوع نافذ و معتبر است واگر وکیل خارج از موضوع وکالت سخنی بگوید و یا عملی انجام دهد به خودی خود از وکالت معزول است .   

 

 

* کیامهر فیروی،پژوهشگر خلخالی و نویسنده کتاب آذربایجان ترک نیست ترک زبان است،

24/5/91