تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

۵ بهمن, ۱۳۹۱
تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

می شود به طوری که تاسیس کردستان بزرگ در ابتدا جای خود را به دولت فدرال کردی در یک مقطع تاریخی و سپس خود مختاری کردستان ترکیه در چارچوب تمامیت ارضی ترکیه داده است .

 

به دنبال ضربات جدی بر پیکره آن در دهه90و سپس دستگیری رهبر آن در سال 1999 ، پ ک ک مشی مسالمت آمیزتر و دموکراتیک تر را پیشه کرد . تاکید فزاینده  پ ک ک بر ضرورت حل معضل کردها به شیوهای مسالمت آمیزودموکراتیک گویای این نکته است که پ ک ک متوجه دشواریهای پیروزی نظامی بر ارتش ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو شده و از سوئی به ضعف تدریجی نیروی نظامی خود وقوف یافته است . در نگاه دیگر ، فضای حاکم بر نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی و حمله آمریکا به عراق و اقدامات نیروهای امنیتی ترکیه در زمینه قطع منابع مالی پ ک ک از دیگر دلایل تغییر نگرش رهبران پ ک ک از مبارزات مسلحانه به رویکردی دموکراسی خواهانه است .

در این راستا حزب کارگران کردستان ترکیه برای بیان دید گاههای خود به احزاب سیاسی ، دولتها و سازمان های غیر دولتی ،به  فعالیتهای مختلفی از قبیل تظاهرات ، میتینگ ، کنفرانس و جلب حمایتهای لابی ها مبادرت کرده است . این حزب بدلیل غیر ممکن بودن جنگ های چریکی از یک سو و مهیا بودن شرایط برای بیان  مسالمت آمیز مطالبات کردها از سوی دیگر بر آن شد پس از سال 1999 در قالب مفاهیم سیاسی بر تضییع حقوق انسانی کردها تاکید نموده و خود مختاری آنها در محدوده کشور ترکیه را خواستار شود .

بنابراین امروزه پ ک ک به این نتیجه رسیده است که شورش نظامی صرف کافی نیست و اعضای حزب کوشیده اند تا افکار عمومی را جلب نمایند . در این راستا بر مسائلی همچون نقض حقوق بشر توسط ارتش ترکیه تاکید و خواهان حل دموکراتیک معضل کردها در ترکیه می باشد . از سوی دیگر سیاستهای جدید در دیپلماسی ترکها به خصوص حزب عدالت و توسعه ، به تدریج موجودیت هویت و قومیت کردی در این کشور را به رسمیت می شناسند . این مساله ،در کانال های خصوصی و روزنامه های مهم در ترکیه مورد بحث واقع گردیده است .

تاکید فزاینده  پ ک ک بر ضرورت حل معضل کردها به شیوه­های مسالمت آمیزودموکراتیک گویای این نکته است که پ ک ک متوجه دشواریهای پیروزی نظامی بر ارتش ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو شده و از سوئی به ضعف تدریجی نیروی نظامی خود وقوف یافته است . در نگاه دیگر ، فضای حاکم بر نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی و حمله آمریکا به عراق و اقدامات نیروهای امنیتی ترکیه در زمینه قطع منابع مالی پ ک ک از دیگر دلایل تغییر نگرش رهبران پ ک ک از مبارزات مسلحانه به رویکردی دموکراسی خواهانه است .

 

* تحلیلگر و کارشناس سیاسی