ترک نامیدن آذربایجانی ها قطعا درست نیست ما ترک نیستیم

ترک نامیدن آذربایجانی ها قطعا درست نیست ما ترک نیستیم

سخنرانی پروفسور اقرار علی اف در حضور حیدر علی اف:
ترک نامیدن آذربایجانی ها قطعا درست نیست و قبیح است. ما ترک نیستیم.

بخشی از مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری باکو