سند+گزارش سفارت ایران از جراید ترکیه در 1324

۶ آبان, ۱۳۹۶
سند+گزارش سفارت ایران از جراید ترکیه در 1324

نویسنده در این مقاله با اشاره به هجوم اقوام مختلف به ایران اشاره میکند که همه مهاجمین در فرهنگ ایرانی هضم شده و امروزه خود را ایرانی می دانند. وی همچنین در خصوص آذربایجانی های ترکزبان نیز اشاره میکند، آنها کاملا خود را ایرانی دانسته و در ایران استانبول و ترکیه به عنوان اتباع ایرانی شناخته میشوند. این مقاله در سال 1945/1324تنظیم‌شده است.

این اسناد از آرشیو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است.