میکاییل حاجی اف،از خیانت دولتیان باکو در جنگ قراباغ میگوید

میکاییل حاجی اف،از خیانت دولتیان باکو در جنگ قراباغ میگوید
میکاییل حاجیف،فرمانده نظامی در مجلس جمهوری تالش-مغان از خیانت دولتیان باکو در جنگ قراباغ میگوید: چرا شوشی را دادید؟چرا کلبجر را بدون جنگ تسلیم کردید؟ چرا آغدام بدون شلیک یک گلوله تسلیم شد؟