استفاده شورای عالی انقلاب فرهنگی از عبارت «جمهوری آران» در مصوبه ای تاریخی

۵ دی, ۱۳۹۶
استفاده شورای عالی انقلاب فرهنگی از عبارت «جمهوری آران» در مصوبه ای تاریخی

نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مسئله تغییر خط زبان ترکی در آران (‌آذربایجان شوروی)
(‌مصوب دویست و سی و ششمین جلسه مورخ 69.11.2 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌شماره .3552‌دش – تاریخ 69.11.9
‌شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارش کارشناسی مبسوطی که در مورد مسئله تغییر خط زبان ترکی در آران (‌آذربایجان شوروی) از سریل به‌خط لاتین یا عربی – فارسی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده بود در جهت تعیین استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال‌این مسئله تصویب نمود که “‌مقامات مسئول ایرانی مشوق تغییر خط زبان ترکی آذربایجان شوروی از سریل به خط عربی – فارسی باشند” همچنین‌مقرر می‌گردد وزارت امور خارجه برنامه اجرایی این سیاست را تهیه و به شورا جهت بررسی و تصویب ارائه نماید.
این برنامه اجرایی باید طوری تهیه‌شود که در تشویق از خط عربی – فارسی در جمهوری آذربایجان شوروی روش تحریک‌آمیزی پیش گرفته نشود و این کار به منزله دخالت در امور‌داخلی کشور دیگر تلقی نگردد.

برای دیدن مصوبه در سایت مجلس شورای اسلامی