کول هریس:برخلاف ترکیه ، ایران هرگز سیاست یکسان سازی قومی نداشته است

کوان هریس جامعه شناس(UCLA)پس از مطالعه میدانی میگوید: “مردم اصلا نمیدانند قومیت چیست! در حالی که طرفداران رژیم چنج میگویند:قومیتها آماده شورش اند”