در پاسخ شبهه افکنی ها،مبنی متداول نبود نام ایران در دوره قاجار

۲۱ اسفند, ۱۳۹۶
در پاسخ شبهه افکنی ها،مبنی متداول نبود نام ایران در دوره قاجار

 در پاسخ شبهه افکنی بی اساس قبیله‌گرایان تجزیه طلب، مبنی متداول نبود نام ایران در دوره قاجار.