تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: راهبردها و سیاست ها/حمید هوشنگی

۱۹ فروردین, ۱۳۹۷
تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: راهبردها و سیاست ها/حمید هوشنگی

تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: راهبردها و سیاست ها
حمید هوشنگی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحه: ۲۹۲ صفحه
قیمت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان

ایران از پر جاذبه ترین کشورهای غرب آسیا از حیث ژئوپلیتیکی، اقلیمی، اجتماعی،فرهنگی و تمدنی محسوب می شود. این موقعیت استثنایی در برخی دوره ها از سوی دولتمردان ایرانی مورد بهره برداری  قرار گرفته و منجر به حرکت رو به جلو کشور شده است اما در تقبال، عموما کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای د راستای تامین منافع خود از این جایگاه بهره برده اند. اشعال ایران در دوره جنگ های جهانی اول و دوم نیز نشان دهنده اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران بود. در حوزه فرهنگی نیز کشور ایران در مرکزیت تمدن و فرهنگی قرار دارد که محققین از آن به ایران فرهنگی یاد کرده می کنند که دایره نفوذ فرهنگی ایران را فراتر از مرزهای موجود معرفی می نماید. تنوع قومی نیز بخشی از این فرهنگ را شکل میدهد که قابلیت بهره گیری در راستای ایران  فرهنگی و تقویت نفوذ فرهنگی ایران را که بعد از اسلام به ایران و تحقق فرهنگ اسلامی غنی شده است، کمک می کند.