شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان نشست های خود را به روسی و انگلیسی برگزار می کند

۱۲ شهریور, ۱۳۹۷
شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان نشست های خود را به روسی و انگلیسی برگزار می کند

شورای همکاری کشورهای «ترک زبان» قادر نیست از زبان ترکی به عنوان زبان مشترک برای برگزاری اجلاسها استفاده کند!
به گزارش آذریها ، درکنار ترکیه و جمهوری باکو، قزاقستان و قرقیزستان در این شورا عضویت دارند حضور دارند که روسی زبان اصلی آن‌ها است. برای همین شورا جلسات خود را به زبان‌های روسی و انگلیسی برگزار می‌کند.
همگرایی حول محور «زبان مشترک ترکی» امری است که بدلایل مختلف چون گوناگونی زبان ترکی و پراکندگی جغرافیایی،یک رویای پریشان است. همچنین اتحاد ترکی که این شورا مدعی آن است امری برساخته و خیالی است که هرگز امکان تحقق ندارد و صرفا ترکیه و باکو به دنبال آن هستند. این در حالی است که بین اعضای این شورا اختلافات و کینه های قومی جدی وجود دارد.
 ترکمنستان نیز به علت نپذیرفتن نقش ترکیه و تُرک‌گرایی به عنوان برادر بزرگ‌تر در این شورا عضو نشده است. این کشور با تأکید بر «ناسیونالیسم ترکمنی» از عضویت در این شورا خودداری کرده است. همچنین ازبکستان در دو دهه گذشته در نشست های این شورا شرکت نکرده و نسبت به آن بد بین است. به این ترتیب شورای کشورهای ترکزبان به تشکیلاتی بدون فایده و صرفا تشریفاتی جهت عرض اندام ترکیه و جمهوری باکو تبدیل شده است.