امیرکبیر

امیرکبیر

نخستین کسیکه در ایران به “شوونیسم” متهم شد میرزا تقی خان امیرکبیر بود. آن هم توسط سفیر بریتانیا چون حاضر نبود از مصالح عالیه کشور کوتاه بیاید.