استاندار سابق آذربایجان شرقی، جاسوس سیا و پیشنهاد اصل 15 قانون اساسی

۲۱ بهمن, ۱۳۹۷
استاندار سابق آذربایجان شرقی، جاسوس سیا و پیشنهاد اصل 15 قانون اساسی

مقدم مراغه ای یکی از سیاست مداران پرنفوذ ولی در سایه ایران بود. وی تنها کسی بود که هم پیش از انقلاب سناتور بود،ولی پس از انقلاب عضو مجلس خبرگان قانون اساسی! و سپس با بختیار در فرانسه همکاری کرد.
مقدم مراغه ای در روند طرح و تصویب اصل 21 پیس نویس قانون اساسی که سپس تبدیل به اصل 15 شد نقش مهمی داشت. از مرحوم حسن حبیبی نقل شده است که اصولا خود مقدم مراغه ای این اصل را به مجلس برد.
از سوی دیگر اسنادی وجود دارد که نشانگر ارتباط وی با سازمان سیا(ایستگاه سیا در تهران) در پیش و پس از انقلاب اسلامی است.
علاوه بر آن در یکی از آخرین مستندات کریسین امری در کتاب خود پیرامون روابط ایران و ایالات متحده در مورد مقدم مراغه ای به صراحت به همکاری و استخدام وی به عنوان منبع سیا اشاره می کند. بر اساس داده های این کتاب،مقدم مراغه ای با اسم رمز SDprode در استخدام سیا بود.
نویسنده مذکور از سه منظر به اهمیت مقدم مراغه ای اشاره میکند:

– نخست؛ نزدیکی وی به آیت الله شریعتمداری
-دوم؛ اینکه وی “استاندار آذربایجانشرقی” بود. از نظر کریستین امری سمت استانداری این ناحیه برای سیا حایز اهمیت است و این سازمان جاسوسی سعی در کنترل آن نهاد به ویژه از منظر قومی دارد.
-نکته سوم؛ اینکه مراغه ای عضو مجلس خبرگان بود، که به این معنی است که ایالات متحده می توانست از طریق وی از مذاکرات و روندها اطلاع پیدا کند.

اکنون این پرسش مطرح شده است که آیا سازمان سیا در طرح پیش نویس اصل 15 از طریق مقدم مراغه ای دست داشت؟
 
?شناسنامه کتاب :سیاست خارجی امریکا و انقلاب ایران،تعامل و تقابل استراتژیک در دوره پهلوی و پس از انقلاب/ کریستین امری/نشر ققنوس/صص: 134 و135

 

 

 

رحمت الله مقدم مراغه ای در کنار آیت الله شریعتمداری