مسئول تامین امنیت استان آذربایجان شرقی کیست؟ (به بهانه ی تجمع پان ترکیستها در یک قبرستان تبریز)

۲۶ خرداد, ۱۳۹۸
مسئول تامین امنیت استان آذربایجان شرقی کیست؟ (به بهانه ی تجمع  پان ترکیستها در یک قبرستان تبریز)

اخیرا به بهانه درگذشت یکی از عناصر قومگرا ، عده ای از عناصر شناخته شده ی پان ترکیست که به علت فعالیتهای ضد میهنی و ضد امنیتی و حتی جاسوسی سابقه ی دستگیری و زندان نیز دارند، در یکی از قبرستانهای تبریز تجمع کردند.
در تجمع قبرستانی عناصر قومگرا که افرادی از سایر شهرها نیز در آن حضور داشتند، برخی از پان ترکیستهای غیربومی بر سر قبر سخنرانی کرده و موضوعات تفرقه انگیز، ضد وحدت ملی و آشوبگرایانه را مطرح ساختند.
عناصر پان ترکیست، مراسم دفن مرده را به یک میتینگ سیاسی تبدیل کرده و کوشیدند تا با یادآوری اغتشاشات و آشوبهای گذشته، زمینه را برای ایجاد اغتشاشات جدید در آذربایجان و بر هم زدن امنیت مردم تبریز آماده کند.
آنچه در میتینگ قبرستانی عناصر پانترکیست قابل توجه بود، حضور عناصری از دیگر شهرها مانند زنجان و اردبیل و … در این تجمع بود که حاکی از شکل گیری شبکه ای عناصری است که برای ایجاد اغتشاش  و آشوب در تبریز و آذربایجان فعالیت خود را گسترش داده اند.
شایان ذکر است در اغتشاشاتی که طی سالهای گذشته عناصر بیگانه گرا و پان ترکیست در برخی نقاط آذربایجان مسبب
 و مباشر آن بوده اند، افرادی از مردم آذربایجان مجروح و حتی کشته شده اند. در اغتشاشاتی که سالها قبل در تبریز رخ داده، عناصر غیربومی و وارداتی پانترکیست از شهرهای حاشیه ای نقش داشتند.
تبدیل شدن تبریز به ساحت تجمعات و اغتشاشات قومگرایان شهرها و مناطق حاشیه ای استانهای همجوار، این سوال را مطرح می کند که؛ مسئولیت امنیت سیاسی تبریز و استان آذربایجان شرقی کیست؟ چرا برخورد قاطعی برای پیشگیری از تجمعاتی مانند میتینگ سیاسی اخیر در قبرستان و برخورد قاطع و قانونی با سخنرانان قبرستانی که آشکارا از فعالیتهای پان ترکیستی سخن می گفتند، صورت نمی گیرد؟
آیا باز هم باید منتظر بود تا در سایه ی غفلتها و مسامحه کاریها و محافظه کاریها، تجمعات و اغتشاشات ضد امنیتی که وابستگان اجانب در تبریز و سایر نقاط در گذشته مرتکب شده بودند، تکرار شود؟
قراین و شواهد آشکار نشان می دهد که برخی دولتهای بیگانه طی سالهای اخیر فعالیتهای خود را برای گسترش قومگرایی و زمینه سازی برای ایجاد اغتشاشات و آشوبها در فضاهای مجازی ، دانشگاهی و دانشجویی و حتی فضاهای هنری و فرهنگی و برخی حوزه های نشریاتی افزایش داده اند.