روایت جاسوسی موساد از تاسیسات هسته ای ایران به کمک رژیم باکو

۲۷ شهریور, ۱۳۹۸
روایت جاسوسی موساد از تاسیسات هسته ای ایران به کمک رژیم باکو

فیلم The Operative محصول سینمایی اسرائیل که روایت جاسوسی موساد از تاسیسات هسته ای ایران را به نمایش می گذارد با صحنه های عجیب و نمادینی از همکاری رژیم باکو با موساد در جاسوسی و خرابکاری از تاسیسات هسته ای ایران همراه شده است.
در این صحنه، نگهبان یکی از شرکت های هسته ای در تهران، پرچم  بزرگ رژیم باکو را در اتاق نگهبانی خود نصب کرده و در سکانس های مختلف فیلم با تاکید بر این پرچم بزرگ، به صورت نمادین به حضور و رد پای باکو در جاسوسی و خرابکان موساد از ایران اشاره می شود.
این فیلم که صحنه هایی از آن در تهران فیلم برداری شده است به وضوح به حضور و همکاری دو کشور علیه ایران اشاره دارد نوعی پیام سیاسی از سوی موساد به ایران، محسوب می شود.
گفتنی است در این مجموعه سکانس ها، مردی که پرچم باکو را در اتاق نگهبانی نصب کرده است، پل نفوذ شبانه جاسوس اسرائیل به موسسه اتمی مورد نظر است.
a