آذربایجان در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران/ نظر امام(ره) در مورد فرقه دموکرات پیشه وری

۱۷ آبان, ۱۳۹۸
آذربایجان در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران/ نظر امام(ره) در مورد فرقه دموکرات پیشه وری

نظر امام درباره پیشه وری و‌ فرقه دموکرات

و اینها می خواهند این برادری را از ما بگیرند غائله بپا می کنند. یک‌‎ ‌‏روز غائلۀ کردستان؛ کرد یک چیز است، فارس یک چیز است. برادرها را می خواهند از‌‎ ‌‏هم با لهجه مختلف کنند. یک وقت هم غائلۀ آذربایجان را به کار می آورند که آنجا هم‌‎ ‌‏فریاد می زنند که «جمهوری آذربایجان» یعنی جمهوری آذربایجان، جمهوری جدا از‌‎ ‌‏جمهوری اسلام. یعنی به حسب فهم آنها آذربایجان جدا از اسلام. این هم توطئه است‌‎ ‌‏برای اینکه برادرها را از هم جدا کنند. اسلام، قرآن، عقد اخوت بین ما انداخته است:‌‎ ‌‏«‌‏اَلْمُؤمِنُونَ اِخْوَه»‌‎مؤمنون، همه، نه آذربایجان و نه فارس و نه عرب و نه عجم و نه هیچ جا، همۀ‌‎ ‌‏مؤمنین برادرند. این قرآن است. اینها که می خواهند این برادرها را از هم جدا کنند در هر‌‎ ‌‏جا با یک نغمه ای وارد می شوند، و اذهان صاف جوانها را، اذهان صاف اشخاصی که در‌‎ ‌‏روستاها هستند، اینها را تبلیغ می کنند، و بر ضد برادرهای خودشان آنها را تجهیز می کنند.

➖سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران/1 دی 1358

لکه ناجور بر دامان آذربایجان‌‏ ‏

آذربایجان باید خودش را از اینها نجات بدهد. باید خودش را از این عیبی که برایش‌‎ ‌‏درست می کنند، از این لکه ای که برایش می چسبانند، باید نجات بدهد خودش را.‌‎ ‌‏جوانهای آذربایجانی باید نگذارند که این لکه به دامن آنها بچسبد، و در خارج‌‎ ‌‏اشخاصی که نمی دانند، به اسم آذربایجان یک همچو مسائلی تمام بشود.

➖سخنرانی در جمع بانوان آذربایجان/ 11 دی 1358

آذربایجان، سنگر دلیرمردان‌‏ ‏

من متأسف می شوم از اینکه می بینم در محیط آذربایجان که محیطی بوده است که‌‎ ‌‏همیشه طرفدار اسلام، همیشه طرفدار استقلال کشور، یک اشخاصی پیدا بشوند، یک‌‎ ‌‏ریشه های فاسدی پیدا بشوند که بخواهند بدنام کنند آذربایجان را. این اهمیت داشته‌‎ ‌‏باشد پیشتان. شما سرفراز در ایران و در دنیا بودید. برای اینکه همه توطئه هایی که واقع‌‎ ‌‏می شد، می شکستید. شما در صف اول بودید در مشروطه، و در بعد از مشروطه در صف‌‎ ‌‏اول مجاهده بودید. شما مجاهدین خیلی دارید. شما خیابانی‌‌‏ دارید و ستارخان‌‌‎ ‌‏دارید و باقرخان‌‎ دارید، و علما دارید. مرحوم آقامیرزا صادق آقا‌‎ از مجاهدین بود…

➖سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی/12 دی 1358

علائم خیانت گروهکها‏

عمال اجانب باز در ایران هستند؛ در آذربایجان شما هست، در کردستان هست، در‌‎ ‌‏تهران هست؛ همه جا منتشرند با صورتهای مختلف، اسمهای مختلف؛ لکن برنامۀ واحد.‌‎ ‌‏و آنکه نگذارند آرامش پیدا بشود، نگذارند دهقانهای ما به زراعت خودشان ادامه‌‎ ‌‏بدهند، نگذارند کارخانه ها به کار خودشان ادامه بدهند. علامت خائنها، که دسته های‌‎ ‌‏مختلفند، این است که ـ بخواهید بشناسید آنها را …

➖سخنرانی در جمع اهالی تبریز و پرسنل شهربانی /2 خرداد 1358