تحمیق و استحمار مردم تا کی؟ عوام فریبی زبان محلی به جای معیشت و اقتصاد خانواده ها؟!

۵ آذر, ۱۳۹۸
تحمیق و استحمار مردم تا کی؟ عوام فریبی زبان محلی به جای معیشت و اقتصاد خانواده ها؟!

دو‌ نمایندگان شهر ارومیه امروز در مجلس حرف زدند؛

-نماینده اول: در اجرای اصل 15 و تدریس زبان مادری تسریع شود.
-نماینده دوم: نمی‌گذاریم زبان ترکی فراموش شود.
اجازه نمی‌دهیم که زبان مادریشان فراموش شود. به صورت علمی زبان و ادبیات ترکی باید تدریس شود.

نماینده های ارومیه امروز در بین تمام مشکلات معیشتی، سیاسی، اقتصادی و مالی که گریبان این مردم را گرفته به نمایندگی از همان مردم حرف زدند.
اشتباه نکنید، چون آنها راه حلی برای مشکلات معیشتی یا اجتماعی شما حتی در حد توقف قیمت ها در همین میزان از تورم را نداشتند موضوع تکراری زبان محلی راپیش کشیدند.

البته بدیهی است آن نماینده ای که برادرش درگیر فساد مالی است؛ خود بخشی از مشکل است و‌ نمی تواند راه حلی برای معضلات اجتماعی پیدا کند. بنابراین ساده ترین شیوه برای منحرف کردن افکار عمومی از بی کفایتی و فساد اقتصادی استفاده ابزاری از قومیت و‌ زبان است.
یکبار دیگر ثابت شد که طرح مطالبات قومی ابزاری برای تحمیق و استحمار است در غیر این صورت کدام سیاستمدار عاقلی در این شرایط سخنان خنکی از این دست را مطرح میکند؟!
مسایل اینچنینی مطرح می شود تا مردم از آن نماینده عوام فریب که ژست حمایت از کارگران و ضعفا می گیرد نپرسند چرا برادرش درگیر فساد است و هم اکنون با قید وثیقه آزاد !؟