دیوان عدالت اداری:دولت وظیفه ای برای آموزش زبانهای محلی ندارد/ رای قبلی نقض شد

۲۱ خرداد, ۱۳۹۹
دیوان عدالت اداری:دولت وظیفه ای برای آموزش زبانهای محلی ندارد/ رای قبلی نقض شد

 

رای شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام وزارت آپ به آموزش زبانهای محلی نقض شد.

به گزارش وب سایت خبری تحلیلی آذریها در اسفند 1398 یکی از شعب دیوان عدالت اداری به واسطه مراجعه یک وکیل رایی در خصوص الزام دولت به آموزش زبان های محلی صادر کرده بود که موجب تعجب و شگفتی همگان شد.زیرا این رای نه تنها در تضاد با اصل 15 قانون اساسی قرار داشت بلکه خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری بود در نتیجه انتقادهای زیادی از آن صورت گرفت. کارشناسان و حقوقدانان بر این عقیده بودند که رای مذکور به دلیل تضاد با قانون اساسی و صلاحیت دیوان به زودی نقض خواهد شد.

در نهایت در خرداد 1399شعبه 25 دیوان عدالت اداری با نقض رای و رد شکایت صورت گرفته ، دادنامه قبلی را نقض کرد. همچنین از نظر دیوان، دولت هیچ وظیفه ای برای آموزش زبان های محلی ندارد و در سایر قوانین نیز چنین الزامی دیده نمی شود. بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، عبارت آزاد بودن زبان محلی در اصل 15 « به معنی تکلیف تجدید نظرخواه به تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس نمی باشد و نظر به این که در سایر قوانین نیز الزامی به اجابت خواسته شاکی ملاحظه نشده نمی گردد لذا اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و ضمن نقض داده نامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است».