علی اف:هزاران نفر در خیابان شعار میدهند اما 150 نفر حاضراند به جبهه جنگ بروند