جنایت فرقه دموکرات در مشکین شهر علیه افسران ارتش

۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
جنایت فرقه دموکرات در مشکین شهر علیه افسران ارتش

هنگامی که نیروهای فرقه دموکرات، شهید سرگرد اسدالله ادیب امینی رئیس انتظامات عشایری را که توقیف کرده بودند، مجبور کردند نامه‌ای نوشته و ضمن آن دستور تسلیم اسلحه و ترک مقاومت را بدهد، فرمانده گروهان ستوان صدوقی به این نوشته که گویا جعلی بود، ترتیب اثر نداد، تا اینکه ستوان دوم شعردوست که با دمکرات ها دمساز و هماهنگ بود، واسطه‌ صلح شد. 

متجاسرین دموکرات، قرآن مهر کرده، قسم خوردند که با تسلیم ‌شدگان کاری نداشته باشند. چون ژاندارمری تسلیم شده بود و امید رسیدن کمک هم از هیچ محلی در بین نبود، با این شرط که به جان افسران و سربازان صدمه‌ای نرسد، افسران مزبور شرایط تسلیم را قبول کردند. 

نیروهای فرقه دموکرات بلافاصله به محض اینکه افسران را  از سربازخانه‌ها خارج کردند، همه را از پشت سر به قتل رساندند و سپس عباسقلی ارباب زاده بخشدار مشکین و سرگرد ادیب امینی و استوار اسماعیل رزم گر و استوار احمد سازش جو و استوار غلام نوری، استوار حسن باقری « خزاعی»، استوار مسلم مؤذن را به منطقه ای در یک فرسخی مشکین برده و به قتل رساندند. همچنین سرگرد ادیب امینی چون انگشتر طلایی در دست داشت، انگشتش را نیز بریدند، و به همراه سایر نیروهای پادگان مشکین به طرز فجیعی به شهادت رسیدند.

نام افسرانی که توسط متجاسرین فرقه به شهادت رسیدند و به صورت ناجوانمردانه ای از پشت مورد هدف قرار گرفتند از این قرار است:

سرتیپ عباس معین آزاد، سرهنگ حسین کلاشی، سرهنگ علی ظهیرنیا، سرگرد عبداله پورانی، سرگرد محمد امین امیرمالک، سروان علی اکبر ولی بیگی، سروان امامقلی ضیایی مهر، سروان غیضعلی شعفی، سروان نصراله قاسمی اردبیلی، سروان مهدی ناصر آزاد، سروان نعمت اله خسروی، ستوان ابوالقاسم صدوقی « فرزند شیخ العما صدوقی»، ستوان عبداله عباس پور، ستوان رضا جهانسوزی، استوار لطفعلی هوشیار،