آیت الله شریعتمداری: ایرانیت و تمامیت ارضی از همه چیز مهمتر است

۲۶ خرداد, ۱۳۹۳
آیت الله شریعتمداری: ایرانیت و تمامیت ارضی از همه چیز مهمتر است

گرایانه و خودمختاری طلبانه در تفکر شخص آیت الله شریعتمداری چه بود؟
پیش از هر چیز باید توجه داشت که درکلیت جریان خلق مسلمان افراد و گروه های کوچک و حاشیه ای نیز حضور داشتند که سعی می کردند بر دوش شریعتمداری حرکت کنند زیرا خود فاقد جایگاه مهمی در بین مردم و وزن سیاسی – اجتماعی بودند. گروه های باقیمانده از حزب توده و سایر کمونیست های زمان شاه و بقایای فرقه دموکرات که پس از انقلاب به ایران برگشته بودند از این جمله اند.
اما نظر شخص شریعتمداری در خصوص بحث خودمختاری که در سال 1358 تحت تاثیر گروه های چپ وارد فضای سیاسی ایران شده بود چه بود؟
آذریها برای فهم دقیق مطلب به مصاحبه ای از خود وی با روزنامه لیبراسیون فرانسه که ترجمه آن در روزنامه کیهان وقت منتشر شده بود اشاره می کند.
در این مصاحبه شریعتمداری با تاکید می گوید، مسئله تمامیت ارضی ایران از خودمختاری مهم تر است و اگر خودمختاری استان ها هم تحقق پیدا کند باید در چارچوب ایرانیت باشد ولی فعلا صلاح نیست که به وادی ورود شود.
دال های مفهومی اشارات شریعتمداری در این مصاحبه عبارتند از: «ایران از همه چیز مهم تر است»، «تمامیت ارضی اساس است»، «ایرانی بودن ایجاب می کند که به خودمختاری فکر نکنیم»، «خودمختاری در درجه اول عبارت است از ایرانیت همه عموم».
در ادامه شریعتمداری خودمختاری را در اعطای اختیارات اداری به استان ها و تمرکز زدایی بوروکراتیک می فهمد و می گوید: «قانون بود به نام انجمن های ایالتی و ولایتی اگر آن قانون اجرا شود …بیشتر کارها در خود استان ها اجرا می شود».
شریعتمداری می گوید:
” عقیده ما این است که در حال حاضر خود «ایران» و تمامیت ارضی آن بسیار مهمتر و اساسی تر از خودمختاری است که پاره ای آن را مطرح می کنند. اگر آنان که مسئله خودمختاری را طرح می کنند با ما مشورتی می کردند، می گفتیم که ایرانی بودن ایجاب می کند، چنین مطلبی را فعلا مطرح نکنند و بگذارند اوضاع مملکت به حالت سکون و آرامش برگردد و امنیت در کشور برقرار شود و دولت با نیرومندی و قدرت بر اوضاع مسلط شود… ولی البته بعد از برقراری ثبات و آرامش نوعی از خودمختاری قابل طرح و گفتگو است و آن نوع خودمختاری در درجه اول ایرانی بودن همه گروهها است و زندگی عموم در سرزمینی به نام ایران و لاغیر.در حال حاضر آذربایجان مسئله خودمختاری را مطرح نکرده است ولی چنانچه بخواهند به استانی خودمختاری بدهند، «قهرا » آذربایجان هم سهم خود را خواهد خواست و یکی از اشکالات خودمختاری همین است که جنبه سرایتی دارد و مملکت را به شکل فدرال در می آورد.”


کیهان مورخ 8 خرداد 1358

 

بریده صفحه ای از مصاحبه کاظم شریعتمداری که توسط کیهان وقت ترجمه شده بود