پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان

۲ مهر, ۱۳۹۳
پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان

ایرانی برای آذربایجان پرداختند.در این میان با طرح سوالات وشبهه های به فریب جوانان ودانشجویان پرداخته آنها را به طیف هواداران خو برای فعالیت های خاص هدایت می کردند. موسسه تاریخ فرهنگ دیار کهن با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان وجوانان به پاسخگویی به سوالات وشبهه هایی که این گروهها در نشریات ورسانه هایی مجازی خود مطرح کرده ومی کنند سفارش تألیف وانتشار کتاب پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و  زبان آذربایجان در دستور کاری خود قرار داد این کتاب با طرح سوالات وشبهات مطرح شده پاسخ های علمی و مستند را ارایه می دهد.

این کتاب در چهار بخش تالیف شده است که عبارتند از : بخش اول:پرسش و پاسخ‌هایی درباره تاریخ آذربایجان و اینکه آذربایجان یک نام ایرانی است.بخش دوم : پرسش و پاسخ هایی درباره فرهنگ آذربایجان و بخش سوم : پرسش و پاسخ‌هایی درباره زبان آذربایجان،یخش چهارم پرسش و پاسخ هایی درباره قوم‌گرایی در آذربایجان ،از آنجایی که مولف محترم کتاب خو از دانش آموختگان دانشگاهی آذربایجان و از فعالان حوزه مطبوعات و روزنامه نگاری است به خوبی توانسته سوالات وشبهات گروههای نفرت پراکن قومی را شناسایی و به شیوه علمی وستند پاسخ دهد.از این رو مطالعه این کتاب می تواند راهنمای خوبی برای دانشجویان وجوانان در حوزه آذربایجان شناسی باشد.

 

پرسش‌ و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان،تألیف:محمدرضاربانی،تبریز،ایران شناخت،1392