مهرپرستی و ساختارهای اجتماعی و آرمانی عیاری در حماسه سمک عیار

۱۳ مرداد, ۱۳۹۳
مهرپرستی و ساختارهای اجتماعی و آرمانی عیاری در حماسه سمک عیار

و الهام پذیری جنبش عیاران از فرهنگ مهرپرستی می پردازد. برای همین منظور وی به بررسی موردی داستان سمک عیار نوشته فرامرز بن خداد در سده ششم هجری روی آورده است. سمک عیار داستانی سه جلدی و رمان گونه از سده های قبلی است که در میان مردم آن دوره محبوبیت زیادی داشته است.

 

این مقاله در شماره آخر ایران نامه منتشر شده است.

 

جهت دانلود مقاله کلیک کنید