مرکز دفاع از اعتقادات دینی جمهوری باکو به ممنوعیت اسامی اسلامی در این کشور اعتراض کرد

۱۸ فروردین, ۱۳۹۵
مرکز دفاع از اعتقادات دینی جمهوری باکو به ممنوعیت اسامی اسلامی در این کشور اعتراض کرد

کرد.

به گزارش وب سایت خبری خبری و تحلیلی آذری ها به نقل از پایگاه اینترنتی «دیرلر» (ارزش ها) ، «مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی و وجدان » جمهوری باکو با صدور بیانیه ای نوشت : « مدتی است که تنش مصنوعی در ارتباط با نامگذاری کودکان در جمهوری آذربایجان ایجاد شده است. به نحوی که مقامات دولتی کشور با سخن گفتن درباره  کثرت  یا بیگانه بودن برخی نام ها،  همانند رویه همیشگی خود، به اعمال ممنوعیت روی آورده اند.حال آنکه نامگذاری فرزندان، از حقوق قانونی والدین می باشد.»
 مرکز دفاع از آزادی اعتقادات و وجدان جمهوری باکو افزوده است : « متاسفانه ماموران دولتی در زمانی که این حرکت را شروع کردند، به حفاظت از حقوق کودکان و جلوگیری از نامگذاری آنها  با اسامی تحقیرآمیز و دارای بار منفی، تظاهر می کردند. اما، روندی که با این شعار آغاز شد، نهایتا  به جلوگیری از استفاده دینداران از اسامی منطبق با عقاید دینی شان برای نامگذاری فرزندان منتهی شد و معلوم شد که  هدف از تنشی که  در ظاهر بر سر نام های تحقیرآمیز شروع شده بود، ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از استفاده از اسامی نظیر « علی اکبر » و «محمدعلی» بوده است  و اکنون نیز می گویند نام «مُحمد» را بجای تلفظ صحیحش با تلفظ «مَحَمد» استفاده کنند. اگر اینگونه پیش برود، دیگر چه مطالباتی مطرح خواهد شد؟»
مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی و وجدان جمهوری باکو افزوده است : « اگر به فهرست اسامی ممنوع شده در جمهوری باکو نظری بیاندازیم، می بینیم که نام هایی نظیر «خیرخواه» ، «احسان» ، «حداد» ، «امانت» ، «حق» ، «سلامت» ، «طبیب» ، «نوح» ، «ترقی» ، «رغبت» و «استاد» نیز ممنوع  شده اند. بر اساس کدام معیارها این نام ها ممنوع می شوند؟ »