بیشترین محبوبیت در میان شیعیان و مسیحی ها/ کمترین محبوبیت در میان سُنی ها:
وضعیت افکار عمومی گروههای مذهبی عرب درباره ایران

۱۵ دی, ۱۳۹۹
وضعیت افکار عمومی گروههای مذهبی عرب درباره ایران

بررسی پیمایش عرب بارومتر در سال 2019 – که با همکاری دانشگاه های پرینستون و میشیگان برای سنجش افکار عمومی عرب های خاورمیانه انجام می شود- نشان دهنده تفاوت معنادار محبوبیت ایران در میان گروه های مذهبی است.

البته در این پیمایش مستقیماً درباره محبوبیت ایران پرسشی نشده، اما پرسشی درباره اینکه دیدگاه پاسخ دهندگان درباره اینکه آیا روابط اقتصادی با ایران باید تقویت شود یا نه، پرسیده شده است. از آنجایی که این پرسش نگرش افراد به روابط با ایران را می سنجد، می توان آن را نمایانگر دیدگاه افراد به ایران دانست. افرادی که دیدگاه مثبتی نسبت به ایران دارند، به احتمال بسیار زیاد، خواهان گسترش مناسبات خواهند بود.

تحلیل داده ها نشان می دهد که تفاوت معناداری درباره دیدگاه اعراب منطقه نسبت به ایران بر مبنای متغیّر مذهب وجود دارد. در حالی که 54 درصد شیعیان خواهان گسترش رابطه اقتصادی کشورشان با ایران هستند، تنها 21 درصد جمعیت سُنی به توسعه مناسبات با ایران تمایل نشان می دهند. در این میان علوی ها با حدود 31 درصد گرایش به توسعه روابط با ایران، در میانه شکاف شیعیان و سنی های منطقه ایستاده اند.

نکته جالب توجه دیگر در این پیمایش، دیدگاه نسبتاً مثبت مسیحیان در مقایسه با سنی هاست. 36 درصد کاتولیک ها، 33 درصد مارونی ها و 30 درصد ارتدوکس ها خواهان تقویت مناسبات با ایران هستند. گرایش به روابط با ایران در میان مسیحیان به طرز معناداری بیشتر از جمعیت سنی منطقه است. یه نظر می رسد نقش ایران در مقابله با افراط گرایی سلفی – که تهدیدی امنیتی برای مسیحیان به شمار می رود- نقشی کلیدی در شکل دهی به نگراش مسیحیان منطقه نسبت به ایران داشته است.

پیماش عرب بارومتر در سالهای 2019-2018 در کشورهای مصر، فلسطین، عراق، اردن، مراکش، لبنان، کویت، سودان، تونس و یمن انجام گرفت و نتایج آن در وب سایت این عرب بارومتر در دسترس است.