پیوند پنهان پان ترکیسم و صهیونیسم
توهمات تاریخی مایه تمسخر در شبکه های اجتماعی

توهمات تاریخی مایه تمسخر در شبکه های اجتماعی

پژوهشگران بارها از ایدئولوژی پانترکیسم به عنوان برساخته‌ای صهیونیستی از جمله مستشرقینی هم چون آرمینوس وامبری مجاری، کارمند اداره مستعمرات انگلیس سخن گفته‌اند. در این فیلم می بینیم که چگونه افسر نظامی ارتش ترکیه به نام اردوغان کاراکوش  در یک برنامه تلویزیونی از دوستی اسرائیل و ترکان قصیده‌ها سرایی می‌کند.

ایدئولوژی پانترکیسم برپایه جعل تاریخ، تلاش می‌کند سدی امنیتی در برابر روسیه و ایران بسازد.آنها مسئول اصلی مصادره موقعیت‌های اقتصادی ایران به نفع ترکیه از یک سو و مسئول به هم زدن روابط سالم سیاسی و فرهنگی دو کشور از سوی دیگر هستند.

همان طور که پانترکان ایران وظیفه دارند تاریخ و فرهنگ آذربایجان و ایران را مسخره کنند، برادرانشان در ترکیه هم همین مسئولیت خطیر را بر عهده دارند. بنابراین نخبگان هر دو کشور موظفند این جریان خطرناک را رسوا کنند.

اردوغان کاراکوش در این برنامه مدعی می شود که حضور ترکها در آناتولی به 18 هزار سال می رسد! وی سپس مردم آذری را یهودی الاصل و بازمانده قوم یهودی خزر می نامد و در ادامه مدعی می شود که شخصیتی خیالی به نام اوکوزخان با براندازی حکومت آشور یهودی ها را نجات داده است. جالب این جا است که ارجاع اسنادی کارکوش برای تاریخ هجده ساله حضور ترکان در آناتولی به مورخان اسرائیل استناد میکند و می گوید مورخان اسرائیلی این موضوع را می دانند!

اظهارات این افسر پیشین نیروی دریایی ترکیه در شبکه های اجتماعی مانند یک طنز موجب خنده و تمسخر کاربران شده است. البته در همین برنامه تلویزیون سایر میهمانان نسبت به سخیف بودن چنین اظهارات و ضدیت آن با تاریخ تذکراتی جدّی دادند که در فیلم با زیرنویس فارسی مشهود  است.