آتاتُرک آورد، عصمت اینونو منسوخ کرد
بی پایه بودن نظریه زبان خورشید و چگونگی منسوخ شدن آن

بی پایه بودن نظریه زبان خورشید و چگونگی منسوخ شدن آن

نظریه زبان خورشید در دهه سی میلادی هنگامی که ترکیه نوین در حال گذار از دوران اُمت به ملّت بود از سوی آتاترک رئیس جمهور وقت وضع شد. این فرضیه غیر علمی که وارد کتاب های درسی و آموزش عمومی نیز شده بود تلاشی بود برای ساختن یک ملت بر اساس هویت تک پایه زبانی از سوی دولتی تازه تاسیس که در ساحت نظر دچار تناقض بود. در واقع به جای اینکه ملت دولت خود را تاسیس کند، در اینجا دولت بود که ملت را می ساخت. «یاووز بولنت باکیلر» شاعر و استاد زبان ترکی در این برنامه به نقد این تئوری و چگونگی شکل گیری آن پرداخته است.

در این فرضیه در حقیقت بخشی از یک ایدئولوژی بود آمده است، اولین انسان روی زمین تُرک و اولین زبان نیز ترکی بود. یاووز بولنت در این برنامه به صورت خلاصه بیان میکند که چگونه در دهه 40 میلادی مورخان و زبان شناسان اروپایی این نظریه را در کنگره ترک شناسی به چالش کشیدند و سپس از سوی عصمت اینونو (دومین رئیس جمهوری ترکیه) منسوخ شد.

در مورد این نظریه در ایجا بیشتر بخوانید: (مقاله علمی)