نحلیل کاخ سفید از مناقشه قرباغ

۲۲ خرداد, ۱۳۹۵

حل مناقشه قره باغ افزود حل این مناقشه وابسته به اراده سیاسی روسای باکو و ارمنستان است.
کاخ سفید همچنین برای جلوگیری از احتمال بروز فاجعه ناشی از فرسودگی سد «سرسنگ» که در نزدیکی منطقه درگیری جمهوری باکو و ارمنستان قرار دارد، توصیه کرد کارشناسان جمهوری باکو و ارمنستان بطور مشترک به امور این سد رسیدگی کنند.