شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

۶ بهمن, ۱۳۹۹
شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

سخنرانی استاد کزازی در آیین سپاس از رستم

سلسله گفتارهای استاد کزازی در شبکه یک پیرامون شاهنامه