شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

فصل اول: “درآمد”
در باب سیاست نامه

“اقتداء به ارسطو” / محمد قوچانی (سردبیر)
درآمدی بر نظریه “حکومت معتدل” و طرح این نظر که چرا جمهوری از دموکراسی به آزادی نزدیک تر است؟

“راه چهارم روشنفکری” / سید صادق حقیقت
تاملی در یادداشت سردبیر در اولین شماره ی سیاست نامه

فصل دوم: “دیدار”
گفت و گو با استادان علوم سیاسی

“تقدم قرارداد اجتماعی بر حکومت قانون” / هادی خسروشاهین (دبیر بخش علوم سیاسی)
گفت و گو با دکتر محمود سریع القلم درباره ی جایگاه علم سیاست در ایران امروز

فصل سوم: “ایرانشهر”
تاملاتی درباب ایران

“چرا بازگشت به ایرانشهر؟” / حامد زارع (مدیر مسوول)
مداقه ای دیگر بر رسالت سیاست نامه

“غیبت ملیت ایرانی در روشنفکری ایران” / جواد طباطبایی (رییس شوای سیاست گذاری)
سیاست نامه به مثابه ی “نامه ای درباره سیاسات”

فصل چهارم: “دنیا”
تاملاتی در باب جهان

“صلح عالیجنابان” / هنری کسینجر _ مترجم: حمیدرضا آریان پور
بخش اول از کتاب “نظم جهانی”

“پایان دولت _ ملت ها” / حسین سیف زاده
مقتضیات ذهنی کنگره وستفالیا چیست؟

“شهریاران مقتدر” / عبدالرحمان عالم
دولت در غرب خاستگاه زمینی دارد

فصل پنجم: “جامعه باز”
تاملاتی در باب جامعه شناسی سیاسی

“معنای تاریخ” / ریمون آرون _ مترجم:عزت الله فولاوند

فصل ششم: “شهریار”
تاملاتی در باب فلسفه سیاسی

“در باب دولت آزاد” / باروخ اسپینوزا _ مترجم: موسی اکرمی
بخش بیستم رساله ی الهیاتی _ سیاسی باروخ اسپینوزا

“ماجرای هایدگر و ما” / محمد ایمانی
بی اعتنایی به اندیشه فلسفی هایدگر و توجه به ایده سیاسی او در ایران

“پیشانی هایی دستخوش اندیشه” / دیوید فرل کرل _ مترجم: زهرا بی رشک
مقاله ای در بررسی و وارسی دفترهای سیاه هایدگر

“تقابل هایدگر با هگل” / ریچارد پولت _ مترجم: زانیار ابراهیمی
خودابرازی در مقام امر بنیان گذار

“مواجهه هایدگر با هگل” / سوزانا لیندبرگ _ مترجم: زانیار ابراهیمی
هایدگر، اشمیت و ناسیونال سوسیالیسم

فصل هفتم: “ترقی”
تاملاتی در باب تاریخ نگاری سیاسی جدید

“مورخ منزوی” / بیژن مومیوند (دبیر بخش تاریخ سیاسی)
فریدون آدمیت تاریخ نگار دوره ی بیداری بود و عامل اصلی پس رفتگی تاریخ نویسی ایران را فقر فکر و دانش سیاسی می دانست

“تارخ نگاری به مثابه معمار فکر” / رضا مختاری اصفهانی
نگاه فریدون آدمیت به تاریخ و منابع تاریخی نخبه گرایانه بود

“ناطق و تاریخ اجتماعی” / زهرا قنبری
هما ناطق از مکتب آنال برای بررسی و تحلیل عصر قاجار سود جسته است

“دفاع از حکومت قانون” / سیاوش شوهانی
کتاب شناسی توصیفی فریدون آدمیت

فصل هشتم: “گلستان”
تاملاتی در ادب سیاسی

“حماسه پهلوانی، حماسه اشرافی” / احمد بستانی
روایت عرفانی سهروردی از شاهنامه فردوسی و وجوه سیاسی آن

“امامت در فلسفه سیاسی اسماعیلیه” / شروین مقیمی
تاملاتی در اندیشه سیاسی ناصرخسرو قبادیانی

“مطالعه موردی اندرزنامه اردشیر بابکان” / روح اله اسلامی
تحول پدیدار سیاست ایرانشهری در شاهنامه فردوسی

فصل نهم: “آکادمی”
درسگفتارهایی در علوم سیاسی

“کارل اشمیت و فلسفه حقوق آلمان نازی” / جواد طباطبایی _ تقریر: الیار جمالی
درسگفتاری از فلسفه ی حقوق

“فلسفه سیاست در یونان باستان” / هروی منسفیلد _ مترجم: نگین نوریان

فصل دهم: “کتاب نامه”
کتاب شناسی تحلیلی علوم سیاسی ایران

“راه ناتمام عنایت” / محمد قوچانی (سردبیر)
درآمدی بر فهرست توصیفی کتاب شناسی علوم انسانی و تلاش برای تداوم آن

“کتاب شناسی تحلیلی علوم سیاسی در ایران1”

 

به نقل از میهن نامه