زد و خورد مهاجران جمهوری باکو و ارمنستان در پاریس

۲۲ فروردین, ۱۳۹۵

در پاریس برگزار شده بود، روی داد.
پلیس پاریس برای خاتمه دادن به این درگیری دخالت کرد و برای کمک به زخمی ها، خدمات اورژانس درخواست شد.
نمایندگانی از مهاجران ترکیه ای در پاریس نیز در تجمع مهاجران جمهوری آذربایجان حضور یافته بودند و علیه ارامنه شعار می دادند.
 

شبکه آ.ان.اس. نیز در گزارشی تحت عنوان «نقابداران ارمنی به آذربایجانی ها حمله کردند»، خبر دارد 20 نفر ارمنی به تجمع آذربایجانی ها در پاریس حمله کردند و 200 آذربایجانی هدف خشونت قرار گرفتند