50 سال حبس مجازات قاچاق اسلحه و مخدر از ایران به باکو

۱۸ اسفند, ۱۳۹۴

 به 13 سال و نامیک حسن اف و رئوف میرزائوف ، هریک به 12 سال زندان محکوم شدند.

براساس پرونده اتهامی، اعضای این گروه در سال 2014 به اتهام تهیه و نگهداری سلاح گرم و قطعات آن و تجهیزات جنگی و عبور غیرقانونی از مرز و انتقال قاچاق مواد مخدر از ایران به جمهوری آذربایجان، توسط ماموران وزارت سابق امنیت ملی دستگیر شده بودند.