سفیر اسرائیل در باکو بر افزایش مناسبات دو طرف تاکید کرد

۱۷ اسفند, ۱۳۹۴

جمهوری باکو اعلام کرد:
« فاضل محمدوف، وزیر مالیات جمهوری آذربایجان در این دیدار گفت : فضای تساهل و چندفرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان ریشه های عمیقی دارد و تصادفی نیست که الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان سال 2016 را به عنوان سال «چندفرهنگ گرایی» در جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. »
وزیر مالیات باکو با تاکید بر حاکم بودن تساهل دینی در این کشور گفت : «ملل مختلف ساکن در جمهوری آذربایجان از جمله ملت یهودی از ارزش های نشأت گرفته از چندفرهنگ گرایی بهره مندند.»
فاضل محمدوف با اشاره به اصلاحات قوانین مالیاتی جمهوری باکو و بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی  به مالیات دهندگان ، در خصوص اقدامات و طرح های وزارت مالیات جمهوری آذربایجان در زمینه گذار از «دولت الکترونیک» به «دولت سیار» گزارش داد.
در این دیدار ، سفیر اسراییل در باکو نیز با اشاره به اینکه اسراییل به روابط با جمهوری آذربایجان اهمیت فراوانی قائل است و در سال های اخیر هیات های عالیرتبه ای میان دوطرف مبادله شده است، گفت: « در دوره فعالیت دیپلماتیکم در باکو برای توسعه همکاری های متقابل موجود تلاش خواهم کرد.»
دان استاو با تاکید بر اینکه توسعه شراکت اقتصادی و همکاری در سایر زمینه ها یکی از اولویت های وی به عنوان سفیر اسراییل در باکو می باشد، گفت : « برای توسعه مناسبات در چارچوب سازمان های بین المللی نیز از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.»
سفیر اسراییل در باکو تاکید کرد :« شرایط جدید برای  تشویق سرمایه گذاری میان دو کشورهایمان ایجاد و تغییرات مهمی در بخش قانونگزاری ایجاد شده است.»

در این دیدار ،  در خصوص چشم انداز همکاری های دوطرف در زمینه های اقتصادی، انرژی، فناوری های پیشرفته ، کشاورزی و فرهنگ تبادل نظر شد