باکو بر عدم انطباق موضعش درقبال سوریه با ایران و روسیه تاکید کرد

۱۷ اسفند, ۱۳۹۴

 گفت : « وضعیت در سوریه خیلی پیچیده و وخیم است و مفهوم واحدی ندارد.»
معاون وزیرخارجه جمهوری باکو گفت : « موضع باکو درباره مساله سوریه مبتنی بر چند اصل است که نخستین آن، تمامیت ارضی سوریه می باشد. این موضوع برای جمهوری آذربایجان، از مسایل مهم است. دومین موضوع، برقراری امنیت در سوریه است و سپس آغاز روند سیاسی با مشارکت تمامی طرف هاست. در شرایط کنونی، نمی توان این روند را آغاز کرد. به همین علت نیز استمرار آتش بس اعلام شده، خیلی ضروری است. برای ما، امنیت مرز متحدمان ترکیه با سوریه نیز خیلی مهم است.»
آراز عظیم اف گفت : « ماندن یا رفتن بشار اسد از حاکمیت نیز خیلی ساده سازی می شود. حال آنکه اینگونه نباید باشد. زیرا با آنکه  چندسال قبل ، از رفتن بشار اسد سخن گفته می شد، او هنوز هم در حاکمیت است. از یک طرف، او عزم سیاسی خود را به نمایش می گذارد و از طرف دیگر، وی اراده خود را به عنوان رهبر مطرح می کند. باید این را درنظر گرفت که بشار اسد هنوز هم باقی مانده است. رفتن او، وضعیت سوریه را تغییر نمی دهد. نیروهایی وجود دارند که از بشار اسد  پشتیبانی می کنند. ارتش حامی اوست و نمی توان گفت که کل کشور مخالف او می باشد.»