جمهوری باکو می تواند به مسیر ترانزیتی برای ایران تبدیل شود!!!

۶ اسفند, ۱۳۹۴
جمهوری باکو می تواند به مسیر ترانزیتی برای ایران تبدیل شود!!!

منافع زیادی برای هر دو کشور دارد. »

الدار ابراهیم اف گفت : « در واقع، توسعه مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان برای منطقه و جهان نیز مفید است و انجام سفر رییس جمهوری آذربایجان به ایران، پاسخ شایسته ای به برخی محافل نیز بود که خواهان وخیم شدن مناسبات میان این دو کشور همسایه می باشند».