افزایش بدهی خارجی جمهوری باکو به بیست درصد تولید ناخالص ملی

۲ اسفند, ۱۳۹۴

خارجی این قلمرو در ابتدای ژانویه 2016 به مبلغ شش میلیارد و هشتصدونودوچهار دلار، معادل ده میلیارد و هفتصدوپنجاه و یک میلیون منات رسیده است.

وام های جمهوری باکو که اساسا از بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه اسلامی، بانک اروپایی نوسازی و توسعه، آژانس همکاری بین المللی ژاپن اخذ شده است، در طرح های حمایت از اصلاحات اقتصادی، راه سازی ، نوسازی زیرساخت های اقتصادی ، آبرسانی و خدمات حمل و نقل و بخش های صنعتی به مصرف رسیده است