باکو تولید نفت را متوقف نخواهد کرد

۲۸ بهمن, ۱۳۹۴
باکو تولید نفت را متوقف نخواهد کرد

، سهم جمهوری آذربایجان اندک است و در شکل گیری قیمت تاثیری ندارد. به همین علت نیز توقف تولید نفت توسط جمهوری آذربایجان، تاثیر لازم را نخواهد داشت. »
ترند افزوده است در سال 2015، جمهوری آذربایجان روزانه هشتصدهزار بشکه نفت تولید کرده است، حال آنکه تولید جهانی نفت خام در هر روز،  95 میلیون و هفتصد هزار  بشکه بوده است.